Work & Journal from Designer Magnus Cederholm

Tekna vervekampanje

April 12, 2008

Intro­duk­sjon

Teknisk-naturvitenskapelig foren­ing har over 57 000 medlem­mer med mas­terut­dan­ning innen­for teknologi og naturviten­skap. Tekna øns­ket å gjøre det enklere for sine eksis­terende medle­memer å verve ven­ner og kolleger.

Løs­ning

Vi lagde en nett­side som tar seg av hele verve­pros­essen. Alt fra å velge vervepremie til å la ververen sette sam­men sin egen verve-epost og sende denne til ven­ner og kjente.
For at e-posten skulle fange mot­tak­ers inter­esse fikk ververen først mulighet til å velge blant forskjel­lige smarte verve­vitser. Dette for å gi mot­taker et humoris­tisk hint om at han er en av oss (og der­for bør være medlem).

Ververen fikk også mulighet til å velge hvilken medlems­fordel e-posten skulle fokusere på. Slik kunne ververen tilpasse bud­skapet i e-posten til hver enkelt mot­taker og slik også øke muligheten for vel­lykket verv­ing, og selv motta vervepremie.

Newer & Older design projects