Work & Journal from Designer Magnus Cederholm

Best Likt

November 1, 2010

Intro­duk­sjon

Visit Den­mark øns­ket en aktivitet som skulle pro­motere Dan­marks hov­ed­stad Køben­havn, sam­tidig som de ville etablere seg på Facebook.

Løs­ning

Sam­men med resten av teamet i Jimmy Royal lagde jeg konkur­ransen «Hvem er best likt i Køben­havn?». Her kunne nord­menn melde seg på og konkur­rere om å vinne turer til Køben­havn, mens danskene selv skulle kåre vinneren.

En involv­erende idé som løftes frem av det gode sam­spillet mel­lom typografi og illus­trasjon.
Visueltjuryen 2011

Vi satt opp en storskjerm på Nyhavn, Råd­hus­plassen, Tivoliet og Strøget hvor vi streamet face­book pro­fil­bildene fra de som hadde meldt seg på. Hver enkelt deltaker ble vist på skjer­men i 30 sekun­der og de som fikk flest stem­mer vant de beste pre­miene. Alle deltakerene fikk hjelp fra Mike som var tilst­ede med rop­ert og gjorde sitt beste for å selge inn hver enkelt.

Resul­tat

Sendin­gen gikk live på Face­book med over 10 000 tilskuere.

Best Likt Megaphone

Newer & Older design projects