Work & Journal from Designer Magnus Cederholm

Salte Rockere

February 15, 2011

Intro­duk­sjon

Det ver­den­skjente rocke­ban­det «Salte Rockere» er i ferd med å avs­lutte tidenes kon­sert med sin siste hit, pub­likum er eksta­tisk og stemnin­gen elek­trisk. Men idet alle ven­ter på den siste finalen, at forsterk­eren skrus til 11, blir de tre bandmedlemmene stå og se litt usikkert på hveran­dre. Ingen ting skjer, og rock­erne tusler usikre ned fra scenen.

- Vi trenger et nytt medlem. Og før vi har det kom­mer dere til å høre fint lite fra oss.

Sam­men med resten av teamet i DIST Cre­ative og Jimmy Royal ble jeg bedt om å utvikle en net­tkam­panje til lanserin­gen av Nidars nye Laban-pose «Salte Rockere».

Løs­ning

Vi utviklet et spill hvor målet var å bli det siste medlem­met i rocke­ban­det Salte Rockere. Den som stage­di­vet lengst og klarte å fange flest stjerner på veien ble den største stjer­nen og fikk sin egen seigmann i posen. Jeg la vekt på å gjøre designet laban-lekent sam­tidig som den klas­siske rocken skulle få sette sitt preg. Hop­pet man langt nok kunne man fly forbi flere av de største byene i ver­den. På veien kunne man plukke opp over 65 ulike kle­splagg, romper­akket­ter og annet godis som kunne gjøre det neste hop­pet enda len­gere – i jak­ten på stjernekraft.

Skal man lage et spill av denne typen er dette måten å gjøre det på. Gjen­nomgående godt hånd­verk og stil­sikkert design.
Sølv­taggen Juni/Juli

Resul­tat

De besøk­ende benyt­tet i snitt over 10 min­ut­ter på spillet og det leng­ste hop­pet varte i over 50 min­ut­ter. I kam­pan­jepe­ri­o­den ble det til sam­men fanget 2.389.290.646 stjerner og over 67.000 klesplagg.

Klesplagg

Newer & Older design projects