Work & Journal from Designer Magnus Cederholm

Apt 10 Year Anniversary

October 30, 2009

Intro­duk­sjon

2009 var året da Apt var blitt 10 år. Dette skulle feires, men først måtte vi lage en inti­vasjon for å få med oss ven­ner og kjente på festen.

Løs­ning

Vi øns­ket å skape en litt annerledes og inter­ak­tiv invi­tasjon for våre kun­der i anled­ning vårt 10-års jubileum. Denne skulle spille på humor og direkte kom­mu­nikasjon mel­lom oss i Apt og de hos kun­den vi hadde invitert.

Der­for inviterte vi 300 men­nesker til en kjem­pe­fest ved hjelp av en per­son­lig og inter­ak­tiv invi­tasjon. Vi spilte inn 300 navn som de inviterte fikk lest opp da de gikk inn på den tilsendte linken.

Hva de fak­tisk fikk se, vari­erte basert på når de besøk­ende kom inn på siden, om de hadde blitt purret på å svare, om de var returnerende besøk­ende eller om de hadde svart og rett og slett øns­ket å ombestemme seg.

En fan­tastisk mor­som og godt gjen­nom­ført idé. Bidraget skilte seg sterkt ut i kat­e­gorien, og den sjarmerende utførelsen gjør det nesten umulig å takke nei til en fest.Visueltjuryen 2010

Resul­tat

I løpet av de første to timene, hadde 70% av de inviterte vært inne på siden og sett den per­son­lige invi­tasjo­nen. Etter tre dager hadde 50% takket ja. 14 dager etter utsendelsen, hadde 90% sett invi­tasjo­nen og over 200 per­soner meldt sin ankomst.

Om det fak­tum at vi ble nedrent av hyggelige meldinger på epost, tele­fon og sms der våre kun­der øns­ket å fortelle hvor mor­somt og bra dette var kan karak­teris­eres som en effekt, er vel kan­skje diskuter­bart. Det at mange av våre kun­der ble inspir­erte til selv å vur­dere denne for­men for kom­mu­nikasjon mot sine egen kun­der, er abso­lutt en effekt for oss. At det ble en fin fest, var det der­i­mot ingen tvil om :)

Newer & Older design projects