Work & Journal from Designer Magnus Cederholm

BI Fremtidstesten

February 9, 2008

Intro­duk­sjon

Målet med kam­pan­jen er å engas­jere mål­grup­pen (18–25) til å stoppe opp og vur­dere hvor de er i livet og hvor de skal sam­tidig som vi vil de skal tenke litt igjen­nom sin egen fremtid og hvilke valg de bør ta for at livet skal bli slik de håper eller ønsker. De skal etter å ha opplevd kam­pan­jen vur­dere BI og deres mange utdan­ningstil­bud som et godt svar på hvor­dan de skal få tyn­g­den de trenger for å styre sin egen fremtid.

Løs­ning


Kam­pan­jen er ret­tet mot ung­dom fra 18 til 25 år. I en alder der det meste lig­ger foran deg, får du muligheten til å spå fremti­den til deg og dine ven­ner. Spørsmå­lene han­dler om ting man gjerne fun­derer på som ung: Alt fra per­son­lige ting, slik som: Hvem får først barn? Hvem har byt­tet ut dagens kjæreste med en ny om 5 år, etc, til mer BI/utdanningsrelaterte spørsmål, slik som: Hvem fått seg en jobb de trives med? Hvem har bomma totalt på utdan­nelsen sin? hvem tjener mest, hvem job­ber i utlandet. Når alle har lev­ert sin spå­dom, kan man se hvem som spådde hva om hvem. Testen lan­der i begge faser på en side der BI pre­sen­terer noen av sine studier som et godt svar på hvor­dan du kan sørge for at fremti­den din blir slik du håper eller ønsker.

Nydelig og meget pro­fesjonell pro­duk­sjon.
Sølv­taggen

Men hvem spår rik­tigst? Det kan kun fremti­den svare på. Der­for vil deltak­erne motta resul­tatene på nytt i 2013, slik at de kan se hvem som traff best i sine spådommer.

3D: Gim­pville
Film: Fredrik fic­tion
Lyd: Wirkola

Newer & Older design projects