Work & Journal from Designer Magnus Cederholm

NRK Annual Report o7

April 7, 2008

Intro­duk­sjon

In 2007 I did NRK’s Annual Report. You can see the final design above and screens from the design process below. Design, Art Direc­tion and Pho­tog­ra­phy by me.

Løs­ning

All­mennkringkaster­rap­porten for NRK i 2007 ble uformet under over­skriften « mer og bedre tilbud fra NRK — til alle » er det i år pub­likum som er i fokus. Apt har stått bak design av nettsider og ned­last­bar rap­port.
NRK skal engas­jere, informere og under­holde med et bredt og vari­ert tilbud. Uansett om du er seer, lyt­ter eller leser ønsker NRK at vi som pub­likum opplever at deres innhold utgjør en forskjell. Dette er grun­ntanken bak kon­septet der pub­likum har hov­e­drollen og innleder hver kategori.

En god løs­ning som dri­ver sjan­geren videre og viser hva man kan få til med design­in­vester­ing — det burde ha stor sig­nalverdi over­for næringslivet.Merket for god design 2009

Pre­sen­tasjo­nen er utformet som en inter­ak­tiv opplevelse hvor video og lyd er bærende ele­menter. I mot­set­ning til å kun gjøre selve innholdet i rap­porten tilgjen­gelig som tideligere år, har vi hatt et sterkt ønske om å gjøre pre­sen­tasjo­nen langt mer lev­ende. Den kom­mu­nis­erer med bruk­erne med full­skjerm video, lyd og spen­nende, korte his­to­rier som skal inspirere.

Selve rap­portens fak­tain­for­masjon kan lastes ned i pdf-formatet, som enkelt­stående kapitler eller i en sam­let fil.

Takk til alle hos NRK. Hilde Thore­sen, Hilde Bagge og Øyvind Werner Øfsti.

Skisser fra prosessen
Newer & Older design projects